14-16 augusti 2020

"en årligen arrangerad mötesplats där traktens konstnärer välkomnar dig till sina ateljéer och utställningslokaler"


Alltid tredje helgen i augusti

Vill du bli medlem?

Är du konstnär, skriven i Mjölby kommun och intresserad av att vara med oss i Mjölby Konstrunda?

Skicka då in din ansökan senast 15 december 2018 till Denni Nero, Allmogevägen 5, 590 19 Mantorp. Var vänlig läs/acceptera krtiterier och stadgar nedan. Vill du ha mer information kontakta Denni Nero: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 070 - 418 42 58.

Bifoga följande i din ansökan:

 • Namn
 • Postadress
 • E-postadress
 • Utskrifter/foton av minst fem verk som är utförda under de senaste tre åren
 • Ditt CV
 • En A4 om dig och din konstnärliga verksamhet

Kriterier för att bli medlem i Mjölby Konstrunda

 1. 1. Ansökan till Mjölby Konstrunda ska ha inkommit senast den 15 december året innan aktuell konstrunda.
  Verken som presenteras i original eller som foto i hög kvalitet, ska inte vara äldre än tre år.
 2. Konstnären ska vara minst 20 år vid ansökningstillfället.
 3. Konstnären måste få godkänt på sin ansökan om att delta i Mjölby Konstrunda.
 4. Ansökan bedöms av alla närvarande medlemmar vid ett urvalsmöte och 2/3 majoritet av ja-röster erfordras.
 5. Konstnären är skriven i Mjölby kommun.
 6. Konstnären betalar sin deltagaravgift före februari månads utgång.
 7. Konstnären är medlem i Mjölby Konstförening. Medlemsavgiften ska vara inbetald före februari månads utgång.
 8. All information sker via mejl. Därför krävs att man läser och svarar på sin mejl.
 9. Arbetet med att arrangera konstrundan fördelas mellan olika arbetsgrupper.
  Alla medlemmar deltar aktivt i den arbetsgrupp man tillhör.
 10. Konstnären ordnar själv utställningslokal, som är lämplig för konstexponering.
  Utställningslokalen ska vara belägen inom Mjölby kommuns gränser.
 11. Konstnären närvarar på sin utställningsplats under konstrundans öppettider.
 12. De verk som konstnären lämnar in till samlingsutställningen , ska vara till salu. Verken ska ej vara mer än tre år gamla.
 13. Konstnär som tidigare deltagit i Mjölby Konstrunda, behöver inte göra ny ansökan.
 14. Det förväntas att konstnären deltar vid föreningens medlemsmöten. Dessa hålls ca 4 ggr/år.
 15. Om konstnären ej solidariskt uppfyller dessa kriterier kan medlemskapet omprövas.

Stadgar - Antagna vid allmänt möte 17 december 2008

§1 Vår förenings namn är Mjölby Konstrunda.

§2 Mjölby Konstrundas hemort är Mjölby. Mjölby Konstrunda är obunden i ideologiskt, religiöst och politiskt hänseende.

§3 Målet för Mjölby Konstrundas verksamhet är att årligen arrangera en konstrunda inom Mjölby kommuns gränser. Syftet är att hos allmänheten sprida kännedom om Mjölbys verksamma konstnärer och på så sätt stimulera intresset för konst och kultur.

§4 Verksamheten skall drivas av alla medlemmar och ledas av en styrelse. Ordförande och kassör är var för sig Mjölby Konstrundas firmatecknare.

§5 Medlem kan den bli som uppfyller våra fastställda kriterier (separat dokument). Medlemsavgiften är också deltagaravgift i konstrundan. Avgiften fastställs vid årsmöte. Årsavgiften skall erläggas också av den, som något år kommer att vara förhindrad att vara med i själva konstrundan. Anmälan om deltagande skall ha inkommit till styrelsen senast 15 december. Föreningens medlemsantal bör vara maximalt 25 stycken konstnärer.

§6 Varje medlem har vid omröstning en röst.

§7 Styrelsen skall bestå av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet. Ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år. Valen sker så att av de fyra ledamöterna väljs två stycken på två år. De övriga två väljs på nästkommande årsmöte och då också på två år. Suppleanter väljs på ett år. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet. Den mening, som styrelsens majoritet har, gäller. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen är beslutför när halva antalet ledamöter är närvarande Styrelsen är beslutande organ i alla ärenden utom vid inröstning av nya medlemmar.

§8 Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Årsmötet skall hållas innan februari månads utgång. Personlig kallelse utsändes via e-post senast två veckor före årsmötet. Följande dagordning skall tillämpas vid årsmötet. Val av justeringsmän för årsmötet Godkännande av kallelse till årsmötet Godkännande av dagordningen Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Föredragning av verksamhetsberättelsen Föredragning av kassarapport och revisionsberättelse Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Val av Mjölby Konstrundas ordförande för ett år Val av styrelseledamöter, två år Val av två suppleanter, ett år Val av valberedning, två ledamöter, ett år Val av revisorer, ett år Beslut om medlemsavgiften Övriga ärenden Mötets avslutande

§9 Kallelse till medlemsmöte skall nå medlemmarna två veckor i förväg.

§10 För att ändra dessa stadgar, krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§11 Mjölby Konstrundas upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Innestående tillgångar skall efter revision jämnt fördelas mellan medlemmarna.

Logo - Folkuniversitetet Logo - Mjölby City Logo - Region Östergötland Logo - Östgötatidningen Logo - Mjölby Konstförening Logo - Mjölby Kommun Logo - Kanikegårdens glas Logo - FFB Logo - ClaBris - Your Creative Partner Logo - Blomsterhjärtat - Floristdesign AB